Tôi thích ra ngoài đường làm video hứng tình, bạn sẽ làm gì nếu gặp tôi trên đường dốc?